Allergi

Allergi

Dr. Baddaky samarbetar med de två ledande testlaboratorierna för serologiska IgE-tester. ELISA-metoderna är de samma.

Next+ serumtest

3 rekombinanta monoklonala IgE-antikroppar
Kolhydrattestning och blockering (andra generationens semisyntetiska CCD-blockerare)
100% specificitet, hög sensitivitet

Skandinavisk testpanel hund/katt
Foderreaktionstest hund

Testen rapporterar i ELISA Absorbance Units  (EAU). Ett värde på 250 EAU eller mer bekräftar allergenspecifik IgE i proverna.

  • Specifik panel för hästar
  • De 30 mest relevanta inomhus och utomhus allergerna undersöks, inklusive insekter
  • 1 monoklonal antikropp härledd från en rekombinant häst-IgE

Heska ALLERCEPT serumtest och ALLERCEPT feline hydrogel test


Fc-epsilon R1 alpha mastcellreceptor test
Kolhydratestning och blockering (1.gen CCD-blockerare)
100% specificitet, hög sensitivitet

Screeningtest
Diverse testpaneler hund/katt
Foderreaktionstest hund/katt
Hästpanel

Från 1 augusti 2020 använder vi en ny testteknologi på alla kattpaneltester. ALLERCEPT feline hydrogel test säkerställer att vi klarar att fånga upp också låga mängder signifikant allergenspecifik IgE.

Testen rapporterar i Heska Epsilon Receptor Binding Units (HERBU). Ett värde på 11 HERBU eller mer bekräftar allergenspecifik IgE i proverna.

Procedur för provsändning

Ladda ner remissen från vår hemsida. Du kan också kontakta kontoret för att få remisser, föradresserade kuvert och transporthylsor levererade.

Provtagning

Vi behöver 1,0 ml serum (motsvarar 2 ml blod) per testpanel på hund och katt samt 3,0 ml till hästpanel. Serum föredras därför att helblod ofta är hemolyserat vilket kan interferera med testproceduren. Se veterinärfolder för ev inverkan av mediciner på IgE-tester. (Mer info om själva provtagningen i eget dokument).

 

Remiss

Kryssa för önskad testpanel och fyll i så mycket information i anamnesen som möjligt (en kort sammanfattning av de viktigaste kliniska fynden). Våra dermatologer läser anamnesen noggrant och kan ge dig bättre råd desto mer information de får.

Djurets ålder och tidpunkt

Man kan testa från åtta månaders ålder, men 12 månader är att föredra. Vid tidigare testning ses ett betydligt större antal negativa tester. Vid negativt test i ung ålder bör man upprepa testet efter sex månader. Det är ingen gräns uppåt men de flesta hundar har antikroppar vid 2 års ålder. Vid misstanke om pollenreaktion: det tar ca 4-6 veckor efter första kontakt med pollen innan antikroppar kan påvisas i serum. Hos djur med tydlig symptomförvärring sommartid rekommenderas testning i slutet av säsongen (augusti/september).

Diagnostisering av allergisk sjukdom

  • För att kunna ställa en atopidiagnos krävs ett systematiskt tillvägagångssätt baserat på en utförlig anamnes, fullständig klinisk undersökning och uteslutning av de viktigaste differentialdiagnoserna för sjukdomsbilden.
  • Undersök om de kliniska symptomen kan stämma för en atopisk dermatit eller en foderallergi/ foderintolerans.
  • Uteslut ektoparasiter (löss, skabb, mjällkvalster, loppor) med hjälp av hudskrap, tejpprov eller ev nödvändig terapeutisk behandling.
  • Kontrollera om det föreligger bakterier eller jästsvamp med hjälp av cytologisk undersökning. Påbörja lokal eller systematisk behandling.
  • Genomför en eliminationsdiet.
  • Utför en test för att påvisa reaktion mot allergener i omgivningen med hjälp av ett blodprov (serologiskt test) eller med hjälp av ett intradermaltest.
  • Tolkning av testresultatet och allergenspecifik immunterapi.

Storleken av rapporterade värdena korrelerar inte nödvändigtvis med sjukdomsgraden. När den kliniska atopidiagnosen är ställd kan allergenspecifik immunterapi (subcutan immunterapi SCIT eller sublingual immunterapi SLIT) baserad på detta test rekommenderas. Alla testresultat kommenteras av en veterinär dermatolog med lång klinisk erfarenhet. Dr. Baddaky innehar partihandelstillstånd från Läkemedelsverket för import av licenspreparat, immunterapi. Kontakta kontoret.

Kolhydratstest:

Alla prover som skall testas för reaktioner mot pollen och serologisk fodertest, testas först för korsreaktion med kolhydrater. (Kolhydratsreaktioner, som en del patienter har, anses utan klinisk betydelse för allergi.) En eventuell kolhydratsreaktion blockeras i en egen procedur innan paneltestet genomförs. Detta kan föra till att det slutliga provsvaret avviker från screeningtestets svar för pollengrupperna. (Läs mer om kolhydratsreaktioner i bifogad fil : wordfil och powerpoint pdf.)

Foderallergi
Det finns inget test för att ställa diagnosen foderallergi.
Foder-Reaktions-Test (FRT) visar i vilken grad hunden eller katten reagerar mot de vanligaste foderråvarorna. Testresultatet är menat som en hjälp för att kunna sätta samman bästa möjliga eliminationsdiet vid misstanke om foderreaktion. Foderingredienser utan eller med låga reaktioner (alla markerade med grönt) föreslås att användas i en eliminationsdiet. En eliminationsdiet ingår i en utredning av en allergisk hund. Olika studier har visat att 20-35% av allergiska hundar reagerar på fodret. Läs mer under ”tilläggsinformation”.

 

Bilagor

Remiss_Heska_2101_1

HESKA remiss serumtest

Ladda ner