Allergi

Heska ALLERCEPT – revolutionerande allergidiagnostik hos hund, katt och häst.

Heska ALLERCEPT är den enda testen som använder FcɛR1α receptorn, som är mastcellernas ytliga receptor till helt specifik bindnig av IgE. Genom att använda denna receptor för påvisande av IgE undviks korsreaktioner med IgG. Då det finns IgG i mängder som är flera gånger högre än IgE kan några korsreaktioner leda till falska positiva reaktioner vid konventionell ELISA test.

ALLERCEPT testen är den enda serologiska testen som är absolut specifik när det avser påvisande av IgE. Testen är också mycket sensitiv och rapporterar i Heska Epsilon Receptor Binding Units (HERBU). Ett värde på 11 HERBU eller mer bekräftar allergenspecifik IgE i proverna.

Allergener som påvisas kan användas som komponenter i immunterapi när det stämmer överens med patientens kliniska symptom. Atopi är fortfarande en klinisk diagnos.

Procedur för provsändning

Ladda ner remissen från vår hemsida. Du kan också kontakta kontoret för att få remisser, föradresserade kuvert och transporthylsor levererade.

Provtagning

Vi behöver 1 ml serum (motsvarar 2 ml blod) per testpanel. Serum föredras därför att helblod
ofta är hemolyserat vilket kan interferera med testproceduren. Se veterinärfolder for evt. inverkan av mediciner på Heska IgE-tester. (Mer info om själve provtagning i eget dokument).

Remiss

Kryssa för önskad testpanel och fyll i så mycket information i anamnesen som möjligt (en kort sammanfattning av de viktigaste kliniska fynden). Våra dermatologer läser anamnesen noggrant och kan ge dig bättre råd desto mer information de får.

Djurets ålder och tidpunkt

Man kan testa från åtta månaders ålder, men 12 månader är att föredra. Vid tidigare testning ses ett betydligt större antal negativa tester. Vid negativt test i ung ålder bör man upprepa testet efter sex månader. Det är ingen gräns uppåt men de flesta hundar har antikroppar vid 2 års ålder.

Diagnostisering av allergisk sjukdom

  • För att kunna ställa en atopidiagnos krävs ett systematiskt tillvägagångssätt baserat på en utförlig anamnes, fullständig klinisk undersökning och uteslutning av de viktigaste differentialdiagnoserna för sjukdomsbilden.
  • Undersök om de kliniska symptomen kan stämma för en atopisk dermatit eller en foderallergi/ foderintolerans
  • Uteslut ektoparasiter (löss, skabb, mjällkvalster, loppor) med hjälp av hudskrap, tejpprov eller ev. nödvändig terapeutisk behandling
  • Kontrollera om det föreligger bakterier eller jästsvamp med hjälp av cytologisk undersökning. Påbörja lokal eller systematisk behandling
  • Genomför en eliminationsdiet
  • Utför en test för att påvisa reaktion mot allergener i omgivningen med hjälp av ett blodprov (serologiskt test) eller med hjälp av ett intradermaltest.
  • Tolkning av testresultatet och allergenspesifik immunterapi

Resultatet från den NYA ALLERCEPT testen rapporteras i Heska Epsilon Receptor Binding Units (HERBU). Mätområdet är från 0-1500. Resultat högre än 10 HERBU anses som signifikanta IgE-värden förutsatt att den kliniska bilden överensstämmer med atopi. Storleken av värdena korrelerar inte nödvändigtvis med sjukdomsgraden. När den kliniska atopidiagnosen är ställd kan allergenspecifik immunterapi (subcutan immunterapi SCIT eller sublingual immunterapi SLIT) baserad på detta test rekommenderas. Alla testresultat kommenteras av en veterinär dermatolog med lång klinisk erfarenhet. Dr. Baddaky innehar partihåndelstilstånd från läkemedlesverket for import av lisenspreparat immunterapi. Kontakta kontoret.

Kolhydratstest:

Alla prover som skall testas för reaktioner mot pollen och serologisk fodertest, testas först för korsreaktion med kolhydrater. (Kolhydratsreaktioner, som en del patienter har, anses utan klinisk betydelse för allergi.) En eventuell kolhydratsreaktion blockeras i en egen procedur innan paneltestet genomförs. Detta kan föra till att det slutliga provsvaret avviker från screeningtestets svar för pollengrupperna.  (Les mer om karbohydratreaksjoner i vedlegget: wordfil og powerpoint pdf.)

Foderallergi
Det finnes ingen test for att ställa diagnosen foderallergi.
Det nya Heska Foder-Reaktions-Test (FRT) visar i vilken grad hunden reagerar mot de vanligaste foderråvarorna. Testresultatet är menat som en hjälp för att kunna sätta samman bästa möjliga eliminationsdiet vid misstanke om foderreaktion. Foderingredienser utan eller med låga reaktioner (alla markerade med grönt) föreslås att användas i en eliminationsdiet. En eliminationsdiet ingår i en utredning av en allergisk hund. Olika studier har visat att 20-35% av allergiska hundar reagerar på fodret. Läs mer under ”tilleggsinformation”

Bilagor