Guldkorn från kattföreningen Jamarens kurs i onkologi

Föreläsare: Dipl. Gerry Polton

Som veterinär dermatolog deltog jag på Jamarens vårkus. Utöver hudrelaterad cytologi och nybildningar i huden, som jag alltid tycker är spännande, var det mycket intressant och för mig en del ny information. Jag önskar att dela med mig av mina anteckningar till er, för mer information hänvisar jag till annan litteratur.

När veterinär eller ägare har misstankar om en neoplastisk sjukdom ska följande frågor besvaras:
1. Är det cancer?
2. Vilken typ av cancer?
3. Hur mycket cancer? (Dvs till vilken grad är patienten påverkad?)

Cytologisk undersökning är en viktig metod för att snabbt kunna svara på fråga 1 och 2. Det är viktigt att lära sig att differentiera inflammation (visar neutrofiler, makrofager eventuellt bakterier) från neoplasi. (Obs kan förekomma samtidigt!)

Neoplasier kan differentieras i:
1. Rundcellsneoplasier: cellerna ligger oftast för sig själv (tex histiocytom, mastocytom, lymfom)
2. Epiteliala neoplasier: cellerna har tät kontakt, adhererar (tex adenom, plattcells carcinom)
3. Mesenchymala neoplasier: spindelformade celler (tex  fibrom, hemangiosarkom, lipom, melanom)

Hur ska man ta ut proven?
FNA Finnålsaspirat (FNA med eller utan vakuum): grå, 21 g kanyl och 5 ml spruta: aspirera några gånger, aspirera ej medan drar ut nålen, tryck ut på ett objektglas, lägg ett annat objektglas på och dra glasen ifrån varandra horisontellt.
Om det kommer mycket blod med: gör om som ovan utan att aspirera.
FNA från lymfknutor: sätt bara in nålen, aspirera ej, lymfocyter är mycket känsliga celler.
Granska preparatet så det är tunnt, «monolayer» och kontrollera så att cytoplasman är synlig
Biopsi från förändringar (rekommenderas framför FNA om det ska sändas till patolog):
Använd punch för hudbiopsi (biopsipunch 4-8 mm diameter) eller «true cut» biopsinål.

«Staging» av nybildningar hos katt rekommenderas inte av föreläsaren. Multipla eller stora förändringar har oavsett dålig prognos hos katt. Vid metastasering till lymfknuta är kirurgi inte längre att rekommendera.

Bör man röntga lungorna?
Föreläsaren rekommenderar inte rutinmässigt thoraxröntgen då små metastaser inte är synliga och för att lungmetastaser inte i sig är smärtsamma.

Kemoterapi:
Denna behandlingsform, ger då det är indicerat, förhållandevis lite biverkningar hos katt. Patienten ska remitteras till veterinär med specialkunskaper inom onkologi.

Kort om de viktigaste cancerformerna hos katt:

Hemangiosarkom: har alltid väldigt dålig prognos.

Osteosarkom: kan botas om uppkommer på rätt ställe (dvs om möjlighet finns att amputera). Endast 10% metastaserar, men lokal residiv vanlig. Kemoterapi har dålig effekt.

Felin progressiv histiocytos –en «ny» diagnos (Affolter og Moore, 2006).
Klinisk bild: kutana eller subkutana nybildningare som kan likna granulom i områden vid carpus, tarsus eller nos. Med tiden utvecklar katten flera nybildningar högre upp på benet eller mer kaudalt på nosen . Katten kan leva med denna sjukdomen i flera år utan att den blir systemisk. Ingen behandling har visat effekt.

Feline injection site sarkoma – FISS:
Denna nybildning ser ut att vara ett mindre problem i Skandinavien än i andra länder. (1 per 10 000 vaccinationer i UK, USA). Vaccine Associated Fibrosarcoma Task Force har skapat egna rekommendationer för att försöka undvika FISS. Föreläsaren poängterade att FISS är en mycket invasiv nybildning. Den skapar en pseudokapsel, men de aggressiva tumörcellerna växer ut genom denna. Om den inkapslade nybildningen extirperas blir de mest aggressiva tumörcellerna kvar i vävnaden.
Nybildning mellan skulderbladen – vad ska man göra?
1. FNA: ofta kommer det vätska – obs ingen cysta! Nybildningen växer mycket snabb, ta flera prover från periferin.
2. Ställ diagnos med hjälp av cytologi/biopsi och ta alltid MRI/CT innan eventuell operation för att se utbredningen i vävnaden.
3. Radikal kirurgi i kombination med kemoterapi.
För att förebygga FISS: Det finns anledning att tro att rekombinanta DNA vacciner ger färre FISS än inaktiverade vacciner. Vissa substanser som steroider med depåeffekt, triamcinolin eller lufenuron bör inte injiceras i nackområdet.

Juvertumörer:
Tidig kastration reducerar kraftigt risken för att utveckla juvertumörer (kastration före 6 mån ger 91% mindre risk för juvertumörer). Felina tumor mammae är oftast invasiva carcinom och över 80% metastaserar till lymfknutor, lungor och buk. Föreläsaren rekommenderar helst CT innan eventuell kirurgi. Om metastaser påvisas kan ej kirurgi rekommenderas då cancern aktiveras och kattens liv förkortas ytterligare. Nybildningar under 1 cm i diameter kan botas genom kirurgi: Hela juverraden extirperas inkl axillära och inguinala lymfknutor.

Orala nybildningar:
Dessa är nästan alltid plattcellscarcinom. Provtagning sker med FNA eller hudbiopsi från mitten av förändringen och sänds till histopatolog. Det förekommer oftast rikligt med snabbväxande granulationsvävnad runt förändringen. Om man bara tar prov från periferin riskerar man därför att få felaktig diagnos i form av fibrosarkom. Om möjligt är det bra med CT.

Orala förändringar är oftast mycket smärtsamma. Kirurgi rekommenderas oftast inte då det innebär att nybildningen ytterligare aktiveras.

Lymfom hos katt:
Det finns ett flertal behandlingsprotokoll. Ca 75% kan svara på kemoterapi. Patienten bör hänvisas till onkolog.

Mastceller i FNA  från nybildning i abdomen behöver ej alltid betyda mastcellstumör då T-cellslymfom kan rekrytera mastceller till nybildningen. Biopsi bör tas för att verifiera diagnosen

Babette Taugbøl (Svensk oversettelse: Åsa Tomaszewski)
Veterinær, Dr. Baddaky as
Mars 2015